โรงเรียนชุมแพศึกษา แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 และเปลี่ยนแปลงกำหนดการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินบำรุงการศึกษา รับข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.cpss.ac.th