การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนชุมแพศึกษา