โรงเรียนชุมแพศึกษา รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 สามารถรับข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.cpss.ac.th