C
PS
humphaesuksa School

World-Class Standard School
ความภาคภูมิใจ
Lo-6 Copy of -3
โรงเรียนชุมแพศึกษา ได้รับโล่เกียรติยศ  รางวัลเหรียญทองรวมชนะเลิศ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา   จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕