C
PS
humphaesuksa School

World-Class Standard School
01-qpr 02-qpr 03-qpr 04.2-qpr 04-qpr
05-qpr 06-qpr 09-qpr 010-qpr 011-qpr
012-qpr 013-qpr 014-qpr 015-qpr dsc08316-qpr
dsc08320-qpr dsc08321-qpr dsc08322-qpr dsc08323-qpr dsc08324-qpr
dsc08325-qpr dsc08326-qpr dsc08328-qpr dsc08329-qpr dsc08330-qpr
dsc08331-qpr dsc08332-qpr dsc08333-qpr dsc08334-qpr dsc08335-qpr
dsc08337-qpr dsc08338-qpr dsc08339-qpr dsc08340-qpr dsc08343-qpr
dsc08344-qpr dsc08345-qpr dsc08350-qpr dsc08351-qpr dsc08354-qpr
dsc08357-qpr dsc08358-qpr dsc08359-qpr dsc08360-qpr dsc08361-qpr
dsc08362-qpr dsc08363-qpr dsc08366-qpr dsc08367-qpr dsc08368-qpr
dsc08369-qpr dsc08371-qpr dsc08372-qpr dsc08376-qpr dsc08377-qpr
dsc08411-qpr dsc08412-qpr dsc08415-qpr dsc08416-qpr dsc08417-qpr
dsc08418-qpr dsc08419-qpr dsc08420-qpr dsc08421-qpr dsc08422-qpr
dsc08424-qpr dsc08425-qpr dsc08426-qpr dsc08427-qpr dsc08431-qpr
dsc08432-qpr dsc08434-qpr dsc08436-qpr dsc08437-qpr
การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556
14 พฤษภาคม  2556