C
PS
Chumphaesuksa School

World-Class Standard School
01 02 dsc08965-qpr dsc08966-qpr dsc08900-qpr dsc08901-qpr
dsc08902-qpr dsc08903-qpr dsc08904-qpr dsc08905-qpr dsc08906-qpr dsc08907-qpr
dsc08908-qpr dsc08909-qpr dsc08910-qpr dsc08911-qpr dsc08912-qpr dsc08913-qpr
dsc08914-qpr dsc08915-qpr dsc08916-qpr dsc08917-qpr dsc08918-qpr dsc08919-qpr
dsc08920-qpr dsc08921-qpr dsc08922-qpr dsc08923-qpr dsc08924-qpr dsc08925-qpr
dsc08926-qpr dsc08927-qpr dsc08928-qpr dsc08929-qpr dsc08930-qpr dsc08932-qpr
dsc08933-qpr dsc08934-qpr dsc08935-qpr dsc08936-qpr dsc08937-qpr dsc08938-qpr
dsc08939-qpr dsc08940-qpr dsc08941-qpr dsc08942-qpr dsc08943-qpr dsc08944-qpr
dsc08945-qpr dsc08946-qpr dsc08947-qpr dsc08948-qpr dsc08949-qpr dsc08950-qpr
dsc08951-qpr dsc08967-qpr dsc08968-qpr dsc08969-qpr dsc08970-qpr dsc08971-qpr
dsc08972-qpr dsc08952-qpr dsc08963-qpr dsc09000-qpr dsc09001-qpr dsc09002-qpr
dsc09003-qpr dsc09004-qpr dsc09005-qpr dsc09006-qpr dsc09007-qpr dsc09012-qpr
dsc09013-qpr dsc09014-qpr
panorama3-qpr panorama 1-qpr panorama 2-qpr panorama 3-qpr
panorama 4-qpr panorama 5-qpr panorama 6-qpr panorama 7-qpr
panorama 8-qpr panorama 9-qpr panorama 10-qpr panorama 12-qpr
นักเรียนที่สอบได้จากการสอบตรง  ในสถานศึกษาของรัฐ
ประจำปีการศึกษา 2556