C
World-Class Standard School
C
P
S
P
S
Chumphaesuksa School

การประเมินการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์์รางวัลคุณภาพOBECQA
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
11-12 พฤษภาคม  2558