กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานกิจการนักเรียน กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานแผนงาน-ประกันฯ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ กลุ่มสาระศิลปะ กลุ่มสาระการงานอาชีพ งานแนะแนว งานห้องสมุด