รองหน้าหลัก
บุคลากร
งาน/โครงการ
ผลงาน
บทคัดย่อ
เทคนิค
กราฟ
ผลการ
รองหน้าหลัก

รายงานวิจัยอย่างง่าย

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาทักษะการพูด  วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2โดยการฝึกตามตัวอย่าง
ผู้วิจัย      นางอาจรี  อโหสิ  ครู คศ.3 โรงเรียนชุมแพศึกษา

ระยะเวลาที่ใช้ วันที่   8-23 กรกฎาคม  2553

สภาพปัญหา

            จากการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ได้มอบหมายงานให้นักเรียนเขียนบทพูดเรื่อง ภาษาไทยเอกลักษณ์ของชาติ เพื่อนำมาพูดสุนทรพจน์หน้าชั้นเรียน ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม  2553 กำหนดส่งและพูดหน้าชั้นเรียนในวันที่ 13  กรกฎาคม  2553 ปรากฏว่าไม่มีนักเรียนคนใดนำชิ้นงานมาส่ง ครูจึงให้เวลาอีก 1 วันให้นำชิ้นงานมาส่งและพูดในวันที่ 14 กรกฎาคม  2553 ปรากฏว่า

มีนักเรียนบางคนนำชิ้นงานมาส่งแต่ไม่สามารถพูดหน้าชั้นเรียนได้ ต้องนำเอกสารไปอ่านหน้าชั้นเรียนด้วยจึงจะพูดได้ นักเรียนไม่เตรียมเนื้อหา และไม่ฝึกซ้อมการพูดทำให้ไม่มีความมั่นใจ

จากปัญหาที่ประสบนักเรียนไม่สามารถพูดหน้าชั้นเรียนได้จึงได้หาวิธีการแก้ไขพฤติกรรมดังกล่าว

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนโดยใช้วิธีฝึกตามตัวอย่าง

2. เพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการพูด

กลุ่มตัวอย่างและขอบเขตการวิจัย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 จำนวน 55 คน ปีการศึกษา 2553

วิธีดำเนินการ

           1. ครูอธิบายความจำเป็น และทักษะการพูด

2. มอบขั้นตอนการพูดให้นักเรียน ฝึกซ้อม

                 3.  นักเรียนพูดให้ครูฟังเป็นรายบุคคลก่อน เพื่อแก้ไขปรับปรุง

4.  นำเนื้อหาไปฝึกพูดเป็นการบ้าน

5.  นำมาเสนอหน้าชั้นเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง การพูดสุนทรพจน์

2. บทพูดหน้าชั้นเรียน

สรุปผลการวิจัย

1. การใช้วิธีฝึกพูดตามตัวอย่างทำให้ นักเรียนร้อยละ 60 มีพัฒนาการพูดดีขึ้น

2. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนทักษะการพูดของนักเรียนดีขึ้น

3. นักเรียนร้อยละ 40 ยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิม จากการสอบถามปรากฏว่า ไม่ได้ฝึกซ้อม

การพูด ที่บ้าน เมื่อถึงเวลาก็ออกมาพูด ทำให้เกิดความล้มเหลวผลดังกล่าวเกิดมาจากการ

ขาดความรับผิดชอบของนักเรียน ซึ่งจะได้หาวิธีแก้ปัญหาความรับผิดชอบในโอกาสต่อไป  

 

 

 

วิจัย