รองหน้าหลัก
บุคลากร
งาน/โครงการ
ผลงาน
บทคัดย่อ
เทคนิค
กราฟ
ผลการ
รองหน้าหลัก

                                                                                   วิจัยในชั้นเรียน

***************************

1.  ชื่อเรื่อง    การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงทำนองเสนาะ

โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงทำนองเสนาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

2.  ชื่อผู้วิจัย  นายวุฒิชัย  มหานาม  

3. ความสำคัญ/ปัญหาของการวิจัย

            1. นักเรียน จำนวน 30 คน ไม่สามารถอ่านออกเสียงทำนองเสนาะได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือลักษณะ

คำประพันธ์ชนิดต่าง ๆ เช่น  โคลงสี่สุภาพ  กาพย์ยานี  11

 2. นักเรียนจำนวน 18 คน แบ่งวรรคตอนไม่ถูกต้อง  ออกเสียง  ร  ล  ว ไม่ชัดเจน  ไม่รู้จักเอื้อนเสียง  

เน้นเสียงหนักเบา  เป็นเหตุให้นักเรียนไม่กล้าแสดงออก  ติดขัดอ่านตะกุกตะกัก ขาดความไพเราะ  ขาดทักษะ

ในการอ่าน   ถ้านักเรียนได้ฝึกทักษะในด้านการอ่านบ่อย ๆจะเป็นการช่วยให้นักเรียนสนใจ  รักภาษาไทย  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  อ่านได้ไพเราะ  ถูกต้องคล่องแคล่ว

4. ระยะเวลา  1 กรกฎาคม 2553 - 15  กรกฎาคม 2553

5. วัตถุประสงค์การวิจัย

         เพื่อพัฒนาทักษะพัฒนาทักษะการออกเสียงทำนองเสนาะโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงทำนองเสนาะ

6. วิธีดำเนินการวิจัย

1. ทดสอบก่อนเรียนจากแบบทดสอบการอ่านออกเสียงทำนองเสนาะ

จำนวน  30    ข้อ  10  คะแนน  บันทึกคะแนนไว้

2. ดำเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่องการฝึกทักษะการอ่านออกเสียงทำนองเสนาะ  โดยแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงทำนองเสนาะ

3. ฝึกปฏิบัติทักษะการอ่านออกเสียงทำนองเสนาะตามตารางที่กำหนด นอกเวลาเรียน

4. ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินการอ่านออกเสียงทำนองเสนาะ

5. ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบชุดเดิม (แบบทดสอบก่อนเรียน)

7. ผลการแก้ปัญหา

ผลการคะแนนที่ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  พบว่าผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  จึงกล่าวได้ว่า  นักเรียนมีการพัฒนาขึ้นหลังจากเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านทำนองเสนาะ ช่วยให้นักเรียนมีทักษะการอ่านดีขึ้น    ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน  และได้ฝึกอ่าน  ได้รับคำขมเชยจากครู  ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

 เมื่อนักเรียนมีปัญหาจะได้รับคำอธิบายเพิ่มเติมทันที  ทำให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเข้าใจ

วิจัย