รองหน้าหลัก
บุคลากร
งาน/โครงการ
ผลงาน
บทคัดย่อ
วิจัย
เทคนิค
กราฟ
ผลการ
ภาพ
รองหน้าหลัก
วิจัย

ผลงานนักเรียน

แบบสำรวจการได้รับรางวัลต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2553

โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

 

ชื่อ-สกุลนักเรียน

1.นางสาวปัทวรรณ พันชัย  ม.6/6

2.นางสาวเกษร  บัวสิทธิ์   ม.6/7

3.นายคมสันติ์ สุวรรณเสริฐ ม.6/7

รางวัลที่ได้รับ

ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรม”การพัฒนาเทคนิคการเขียนสู่การเป็นนักเขียน”จากการส่งบทความเข้าร่วมประกวดหัวข้อ”ภูมิปัญญาไทยที่เราภูมิใจ”

วัน/เดือน/ปีที่ได้รับ/หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบทบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ร่อยรอย/หลักฐาน

เกียรติบัตร

 

 

ชื่อ-สกุลนักเรียน

นางสาวเกสร บัวสิทธิ์ ม.6/7

รางวัลที่ได้รับ

ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท คณะครูกลุ่มสาระฯประเภทกวีนิพนธ์ ผลงานเขียนหัวข้อภูมิปัญญาไทย เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ในโครงการ IBook 2010

วัน/เดือน/ปีที่ได้รับ/หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับบริษัท ANT Office Express

ร่อยรอย/หลักฐาน

เกียรติบัตร

 

 

ชื่อ-สกุลนักเรียน

นางสาวปัทวรรณ พันชัย  ม.6/6

รางวัลที่ได้รับ

เป็นผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการพูดและได้รางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท  ประจำปีพุทธศักราช 2553 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กันยายน 2553

วัน/เดือน/ปีที่ได้รับ/หน่วยงาน

วันที่ 10 กันยายน 2553สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ร่อยรอย/หลักฐาน

ราชการ

 

ชื่อ-สกุลนักเรียน

1. นายจาตุรงค์  เพียงสุวรรณ์ ม.6/6

2. นางสาวสรินดา อุปรี 5/8

3. นายเทพประกร คำภูเขียว ม.4/13

รางวัลที่ได้รับ

ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ วันที่11-12กันยายน 2553 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

วัน/เดือน/ปีที่ได้รับ/หน่วยงาน

11-12 กันยายน 2553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมูลนิธิร่มฉัตร

ร่อยรอย/หลักฐาน

เกียรติบัตร

 

ชื่อ-สกุลนักเรียน

1.เด็กหญิงยลดา พลศร ม.3/10

2.เด็กหญิงศรัญญา พลนิกาย  ม.3/10

3.เด็กหญิงอัจฉริยากร      พิริยการ  ม.3/10

รางวัลที่ได้รับ

ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ วันที่11-12กันยายน 2553 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

วัน/เดือน/ปีที่ได้รับ/หน่วยงาน

วันที่ 11-12 กันยายนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมูลนิธิร่มฉัตร

ร่อยรอย/หลักฐาน

เกียรติบัตร

 

ชื่อ-สกุลนักเรียน

1. นายจาตุรงค์  เพียงสุวรรณ์ ม.6/6

2. นางสาวสรินดา อุปรี ม.5/8

3. นายเทพประกร คำภูเขียว ม.4/13

รางวัลที่ได้รับ

ได้เข้าร่วมการแข่งขันจินตภาพจากภาษา ทีมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-6) เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2553

วัน/เดือน/ปีที่ได้รับ/หน่วยงาน

21 สิงหาคม 2553

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

ร่อยรอย/หลักฐาน

เกียรติยศ

 

ชื่อ-สกุลนักเรียน

นางสาวปัทวรรณ พันชัย ม.6/6

รางวัลที่ได้รับ

ได้รับรางวัลระดับ ดีเยี่ยม การประกวดสุนทรพจน์ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ข้าพเจ้ารู้จัก” โครงการแนะแนวสัญจร ประจำปี พ.ศ.2553 วันที่ 13 กรกฎาคม 2553

วัน/เดือน/ปีที่ได้รับ/หน่วยงาน

13 กรกฎาคม 2553

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร่อยรอย/หลักฐาน

เกียรติบัตร

 

ชื่อ-สกุลนักเรียน

1. ด.ญ.พรรณภา ฝ้ายป่าน

2.ด.ญ.อัจฉริยาพร        พิริยการ

3.ด.ญ.สรัญญา พลนิกาย

รางวัลที่ได้รับ

ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ แห่งชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2553 ระดับจังหวัด

วัน/เดือน/ปีที่ได้รับ/หน่วยงาน

สโมสรไลออนส์

ร่อยรอย/หลักฐาน

เกียรติบัตร

 

ชื่อ-สกุลนักเรียน

นางสาวสรัญญา        พลนิกาย

รางวัลที่ได้รับ

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การเล่าเรื่องด้วยภาพ(Photo Essay) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

งานนำเสนอผลงานโรงเรียน ครู นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลจังหวัดขอนแก่น ปี 2553

3 พฤศจิกายน 2553 ณโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น

วัน/เดือน/ปีที่ได้รับ/หน่วยงาน

3 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25

ร่อยรอย/หลักฐาน

เกียรติบัตร

 

ชื่อ-สกุลนักเรียน

นางสาวทิชากร      โพธิ์นรินทร์

รางวัลที่ได้รับ

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การเล่าเรื่องด้วยภาพ(Photo Essay) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานนำเสนอผลงานโรงเรียน ครู นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลจังหวัดขอนแก่น ปี 2553

3 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนขอนแก่น วิทยายน จังหวัดขอนแก่น

วัน/เดือน/ปีที่ได้รับ/หน่วยงาน

3 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25

ร่อยรอย/หลักฐาน

เกียรติบัตร

 

ชื่อ-สกุลนักเรียน

เด็กหญิงธนาภรณ์  ทองดีบุตร

รางวัลที่ได้รับ

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การเขียนความเรียงขั้นสูง (EE) ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

งานนำเสนอผลงานโรงเรียน ครู นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลจังหวัดขอนแก่น ปี 2553

3 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนขอนแก่น วิทยายน จังหวัดขอนแก่น

วัน/เดือน/ปีที่ได้รับ/หน่วยงาน

3 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25

ร่อยรอย/หลักฐาน

เกียรติบัตร

 

ชื่อ-สกุลนักเรียน

นางสาวปิยภรณ์ สุขวรรณ

รางวัลที่ได้รับ

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การเขียนความเรียงขั้นสูง (EE) ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายงานนำเสนอผลงานโรงเรียน ครู นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลจังหวัดขอนแก่น ปี 2553

3 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนขอนแก่น วิทยายน จังหวัดขอนแก่น

วัน/เดือน/ปีที่ได้รับ/หน่วยงาน

3 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25

ร่อยรอย/หลักฐาน

เกียรติบัตร