โครงการ        ส่งเสริมและพัฒนาการสอนเสริมนักเรียนอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง

 

 

สอดคล้องกลยุทธ์ สพฐ ที่  1    พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร

                   และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  5   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร                                  

ตัวบ่งชี้ที่     5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์

                  5.2  ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

                  5.3  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์

                  5.4  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

สอดคล้องกลยุทธ์โรงเรียน ที่  1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้เรียนเป็นพลโลก  

                   บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

สอดคล้องยุทธศาสตร์โรงเรียน ที่   1 , 2

                  1.ส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพแห่งตน  โดยมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นเป็นที่ยอมรับ

จากสถาบันระดับชาติและนานาชาติ

2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ ในการสื่อสาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ         ภาษาไทย

ผู้รับผิดชอบ                                นายวุฒิชัย  มหานาม  ,  นางคำตุ่น  บุตรสิม

ลักษณะงาน/โครงการ                                             (    ) ใหม่          (  / ) ต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ   1 มิถุนายน 2554-28 กุมภาพันธ์ 2555

 

1. หลักการและเหตุผล

      จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษาภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสอง (พ.ศ. 2549-2551) มีข้อสังเกตว่า นักเรียน

ในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา มีปัญหาเรื่องการอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง นักเรียนหลายโรงเรียน

เขียนคำภาษาไทยผิด การเรียงรูปประโยคไม่ถูกต้อง ทำให้ข้อความที่เขียนไม่สามารถสื่อความหมายได้  

การจะพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ทั้งภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ ฯลฯ นั้น ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้เริ่มจากสอนให้อ่านออกเขียนได้เป็นอันดับแรก  จึงจะสามารถ

เรียนรู้ในรายวิชาอื่น ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและจากผลการวิเคราะห์  เด็กที่อ่อนในวิชาคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ มีปัญหาอยู่ที่การอ่านโจทย์ไม่เข้าใจ ดังนั้นการอ่านออกเขียนได้จึงเป็นตัวแปรสำคัญที่จะส่งผล

ต่อคุณภาพการเรียนรู้ที่ไม่อาจมองข้ามได้

ดังนั้นโครงการพัฒนาการสอนเสริมนักเรียนอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องนั้นเป็นโครงการหนึ่งซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มนี้ได้ โดยอ้างอิงได้จากผลการดำเนินการของโครงการในภาคเรียนที่  2/2553    

ผลปรากฏว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีความสามารถด้านการอ่านและการเขียนอยู่ในระดับดีขึ้น

ซึ่งเทียบจาก ผลการดำเนินการของโครงการในภาคเรียนที่ 1/2553  เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการอ่านไม่คล่องเขียนไม่ถูก ให้มีคุณภาพเท่าเทียมนักเรียนกลุ่มที่อ่านได้เขียนถูก  และเพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้เล็งเห็นคามสำคัญของโครงการนี้

และคาดว่าโครงการนี้จะเป็นผลดีกับนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาในเรื่องการอ่านไม่คล่องเขียนไม่ถูก  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้นำโครงการนี้มารองรับเพื่อดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา 2553  

เพื่อพัฒนากลุ่มนักเรียนที่ยังมีปัญหาในการอ่านไม่คล่องและเขียนไม่ถูกสำหรับนักเรียนกลุ่มใหม่ที่จะรับเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนชุมแพศึก ษาในปีการศึกษา  2554  ให้สามารถอ่านและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ได้จนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียนในรายวิชาอื่น ๆ  และนำไปใช้

ในการศึกษาต่อในชั้นที่สูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ

 

2. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และอ่านคล่อง เขียนคล่องของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนชุมแพศึกษา

            2.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนชุมแพศึกษามีนิสัยรักการอ่าน

 

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ                 

                   3.1.1   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่อ่านไม่คล่อง - เขียนไม่คล่องได้รับการพัฒนา

3.2 เชิงคุณภาพ    

                   3.2.1   ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องมีพัฒนาการด้านการอ่านการเขียน

                   3.2.2   ร้อยละ 90 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมแพศึกษา มีนิสัยรักการอ่าน

 

4. สถานที่ดำเนินการ           

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนชุมแพศึกษา

 

5. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ

5.1 ขั้นเตรียมการ  

5.1.1 ประชุมครูที่สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และวางแผนการทำงาน                         

5.1.2  เสนอขออนุมัติดำเนินการ

5.1.3  เสนอขอจัดซื้อวัสดุ

 

 

 

5.2 ขั้นดำเนินการ  

5.2.1 มอบหมายงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง         

5.2.2  ดำเนินการตามโครงการ จัดสอนเสริมตามตารางที่กำหนด

5.3 ขั้นประเมินผล  สรุปและรายงาน                                                                                   

5.3.1 ทดสอบประเมินผลการอ่าน - การเขียน

5.3.2  สรุปผลการดำเนินงาน  และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานผู้ที่เกี่ยวข้อง

5.3.3  เก็บผลการประเมินเป็นข้อมูล  วิเคราะห์ เพื่อประกอบการวางแผนครั้งต่อไป        

 

6.งบประมาณ

 6.1 งบประมาณ จำนวน   5,000   บาท  

7.  ระยะเวลา    

1 มิถุนายน  2554 - 28 กุมภาพันธ์ 2555

 

8. การวัดและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการวัด เครื่องมือ

1. ร้อยละ 90 ขึ้นไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ่าน-เขียนหนังสือได้คล่อง - การทดสอบ -แบบประเมินการอ่าน-การเขียน

2.ร้อยละ 90 ขึ้นไปนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1  มีนิสัยรักการอ่านการเขียน - การสังเกต

- การใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ -แบบประเมิน

ความพึงพอใจ

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2.1  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนชุมแพศึกษาอ่าน - เขียนหนังสือได้คล่อง

            2.2  นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมแพศึกษามีนิสัยรักการอ่าน

 

 

                   ลงชื่อ.................................................... ........ผู้เสนอโครงการ

                  (นายวุฒิชัย  มหานาม)

 

                                  ลงชื่อ............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

                    (นางอาจรี  อโหสิ)        

                                       

                                  ลงชื่อ............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

                   (นายสมเดช  สอนถม)

                                 รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มวิชาการ

ความเห็นของผู้วิเคราะห์โครงการ

............................................................................................................................................................

  

                                              ลงชื่อ                                                             ผู้วิเคราะห์โครงการ

                                                                  (นางภัชราภรณ์  ค่ำคูณ)

                                                   หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ

                                           

                                            ลงชื่อ                                                              ผู้อนุมัติโครงการ

                                                            (นายวันชัย  ศิริรัตนปัญญากร)

                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา

 

 

                                                                         ลงชื่อ                                               ผู้เสนอโครงการ                                                                                      (นายวุฒิชัย  มหานาม )

 

รองหน้าหลัก
บุคลากร
งาน/โครงการ
ผลงาน
บทคัดย่อ
วิจัย
เทคนิค
กราฟ
ผลการ
ภาพ
รองหน้าหลัก
วิจัย