[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร


 

  

ชื่อ : นางสาวอุไร ทองดี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอภิวัฒน์ ศรีกัณหา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางปาลิชาติ ปาลินทร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายไผ่ล้อม ชมพุด
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสายชล ชาติไทย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายประสาน จันเจียวใช้
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมคิด คมคาย
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียนชุมแพศึกษา
หน้าที่หลัก : พ.ส.2512-2529
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสวาท ภูคำแสน
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียนชุมแพศึกษา
หน้าที่หลัก : พ.ส.2529-2532
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเชียร ศีลนะชัย
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียนชุมแพศึกษา
หน้าที่หลัก : พ.ส.2532-2534
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายทำนอง รังสีปัญญา
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียนชุมแพศึกษา
หน้าที่หลัก : พ.ส.2534-2536
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายประยูร สมบัติธีระ
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียนชุมแพศึกษา
หน้าที่หลัก : พ.ส.2536-2540
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายจำนงค์ อาศิรวัจน์
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียนชุมแพศึกษา
หน้าที่หลัก : พ.ส.2540-2543
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเฉลิม บึงไสย์
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียนชุมแพศึกษา
หน้าที่หลัก : พ.ส.2544-2550
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวันชัย ศิริรัตนปัญญากร
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียนชุมแพศึกษา
หน้าที่หลัก : พ.ส.2551-2556
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายธำรง ชื่นนิรันด์
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียนชุมแพศึกษา
หน้าที่หลัก : พ.ส.2556-2560
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายคุณาธิป จำปานิล
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางพิมพ์สินี ธเนศนิษฐ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางวานุช ศรีบุญมานนท์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางมัทนียา ศิลาศรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางศศิรจน์ ร้อยดาพันธุ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ทำเนียบผู้บริหาร
2 : ฝ่ายบริหาร
3 : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ
8 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
9 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
11 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
14 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
16 : งานแนะแนวและห้องสมุด
18 : ครูพิเศษ(สายการสอน)
19 : ครูพิเศษ(ประจำสำนักงาน)


โรงเรียนชุมแพศึกษา เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕ โทรสาร ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕
e-mail: cpschoso@gmail.com website: www.cpss.ac.th