[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร


 
  
โรงเรียนชุมแพศึกษา  
 


ที่ตั้งและอาณาเขต

            โรงเรียนชุมแพศึกษา เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอชุมแพ สังกัดกรมสามัญศึกษา
      กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ ผู้ริเริ่มจัดตั้งได้แก่นายบุญธรรม
      ใจรักษ์พันธ์ นายอำเภอชุมแพ และ นายตา ภวภูตานนท์ ศึกษาธิการอำเภอชุมแพ เมื่อปี
      พ.ศ.2511 เปิดทำการสอนในวันที่ 18 พฤษภาคม 2512 รับนักเรียน 2 ห้อง โดยมี
      นายสมคิด คมคาย เป็นครูใหญ่
             - ปี พ.ศ.2518 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ คมภ.2 สอนโดยใช้หลักสูตรกว้าง
      ตามแบบหลักสูตรมัธยมแบบประสม
             - ปี พ.ศ.2521 ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
      ปัจจุบัน มีห้องเรียนทั้งหมด 66 ห้องเรียน นักเรียน 3,100 คน ครู-อาจารย์ 153 คน
      (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2552)


ที่ตั้งและอาณาเขต

           โรงเรียนชุมแพศึกษาตั้งอยู่เลขที่ 167 ถนนมลิวรรณ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
      เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2512 มีนายสมคิด คมคาย เป็นครูใหญ่คนแรก
      โรงเรียนมีเนื้อที่ 75 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับ
      บ้านนครชัย ทิศใต้ ติดกับถนนมลิวรรณ ทิศตะวันออก ติดกับบ้านนครชัย ทิศตะวันตก
      ติดกับสำนักงานเทศบาลเมืองชุมแพ


ปรัชญาของโรงเรียน


คบเพลิงและหนังสือ หมายถึง  ความรู้ด้านวิชาสามัญ
คันไถและลูกดิ่ง     หมายถึง   ความรู้ด้านวิชาชีพ
ลายกนกไทย        หมายถึง   การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
วงกลม               หมายถึง   ความมีระเบียบวินัย

ปรัชญาของโรงเรียน
"ความรู้เลิศล้ำ คุณธรรมนำชีวิต"

สีประจำโรงเรียน
"เขียว – ชมพู"

คติพจน์ประจำโรงเรียน
"นตฺถิ ปัญฺญาสมา อาภา"
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
"พระพุทธกริตา อาภาธรรม"

 

โรงเรียนชุมแพศึกษา เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕ โทรสาร ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕
e-mail: cpschoso@gmail.com website: www.cpss.ac.th