[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร


 
  
ประวัติโรงเรียนชุมแพศึกษา  
 


โรงเรียนชุมแพศึกษา
 
            โรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ตั้งอยู่เลขที่167 หมู่ 18 ถนนมลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40130 โทรศัพท์ 043-311118 โทรสาร 043-312195 เว็บไซด์ http ://www.cpss.ac.th เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 โรงเรียนชุมแพศึกษาเปิด ทำการสอน ปีการศึกษา 2512 มีเนื้อที่75 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา
พ.ศ. 2518


 - เข้าร่วมโครงการ คม.ภ. 1 รุ่นที่ 2 ทำการสอนโดยใช้หลักสูตรกว้าง ในชั้นเรียน ม.ศ. 1 ในระดับชั้นอื่น ยังคงใช้หลักสูตร พ.ศ. 2503
พ.ศ. 2521 - เปิดสอนระดับชั้น ม. ปลาย จำนวน 2 ห้องเรียน พ.ศ. 2526 เป็นโรงเรียนผู้นำ การใช้หลักสูตรดีเด่น (หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2526)
พ.ศ. 2529
 - นายสวาท ภูคำแสน ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน นายสมคิด คมคาย พ.ศ. 2529-2530 ได้มีการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนด้านต่างๆ เช่น การสร้างถนนคอนกรีต ตั้งวงโยธวาทิต ทำห้องโสตทัศนศึกษา ห้อง Sound Lab สร้างสนามเอนกประสงค์หน้าเสาธง
พ.ศ. 2532 - นายเชียร ศีลนชัย ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน นายสวาท ภูคำแสน มีการ ปรับปรุงสนาม และบริเวณอาคารสถานที่ให้ร่มรื่น ต่อเติมถนนคอนกรีตสร้างประตูและรั้วโรงเรียน
พ.ศ. 2534
 - นายทำนอง รังสีปัญญา ย้ายมาตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน นายเชียร ศิลนชัย
 - โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ห้องสมุดดีเด่นกรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2534
 - โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาจัดจริยศึกษาดีเด่น
 - โรงเรียนได้รับรางวัลแบบอย่างด้านการประเมินผลการเรียนการสอนและงานทะเบียนวัดผล
เขตการศึกษา 9 ปีการศึกษา 2534
พ.ศ. 2535


 - มีอาคารเรียนถาวร 5 หลัง อาคารเรียนชั่วคราว 3 หลัง โรงฝึกงาน 4 หลังอาคารประกอบต่างๆ 35 หลังเป็นหน่วยของการจัดการศึกษานอกโรงเรียนประเภทบุคลากรภายนอก ศบน.สายสามัญและเป็นศูนย์แนะ แนวของจังหวัดขอนแก่น ได้มีการปรับปรุงสำนักงานฝ่ายต่างๆ และโรงเรียนได้อาคารใหม่จำนวน 1 หลัง หอประชุมเอนกประสงค์จำนวน 1 หลัง
พ.ศ. 2536 - มีอาคารเรียนเพิ่ม 1 หลัง หอประชุม 1 หลัง ปรับปรุงใต้ถุนอาคาร 6 สำนักงานฝ่ายต่างๆ โรงเรียนเปิดศูนย์ ERIC (ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ) ศูนย์ที่ 2 ของจังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2536

 - นายประยูร สมบัติธีระ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน นายทำนอง รังสีปัญญา
พ.ศ. 2540


 - นายจำนงค์ อาศิรวัจน์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง แทนนายประยูร สมบัติธีระ
พ.ศ.2540-2544 ได้รับรางวัลห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกเขตการศึกษา 9
 - รางวัลชนะเลิศการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ตามโครงการเสมาร่วมใจต้านภัยยาบ้า เขตการศึกษา 9 ปี 2542
 - ได้รับคัดเลือก เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียว
 - ได้รับคัดเลือก เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ระยะที่ 1 (โครงการเงินกู้ธนาคารโลก)
 - ปีการศึกษา 2544 ได้รับการประเมินโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษา และได้พัฒนาห้องประชุมนนทรี
 - เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2544

 - นายเฉลิม บึงไสย์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน และดำรง ตำแหน่งจนเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2550
พ.ศ. 2545

 - โรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศ โรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษา
พ.ศ. 2546

 - มีประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และปรับเข้า เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 - โรงเรียนได้รับรางวัลการท่องเที่ยวในประเทศตามนโยบายรัฐบาล
 - รางวัลดีเด่น สาขาส่งเสริมการจัดกิจกรรมยอดนักอ่านเขตตรวจการที่ 6
- รับการประเมินภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบแรก
ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี
พ.ศ. 2547


 - กระทรวงศึกษาธิการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารโรงเรียน ว่าเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ดีเด่น ในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
พ.ศ. 2548 - โรงเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโรงเรียนจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 5
พ.ศ. 2549 - โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับ รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2549
พ.ศ. 2550
 - สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ได้รับรอง มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านมัธยมศึกษา รอบสอง
 - เป็นโรงเรียนแกนนำวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริม-การสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
 - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศให้เป็นสถานศึกษาประเภทที่ 1 ซึ่งได้รับการอบรมตาม โครงการพัฒนาผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ประจำปีการศึกษา 2550 รุ่นที่ 1
พ.ศ. 2551
 - นายวันชัย ศิริรัตนปัญญากร เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา และรับมอบงาน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551
 - โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี
 - โรงเรียนได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะ สถานศึกษาที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการสนับสนุนทักษะ ทางศิลปะของนักเรียน โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ “อีซูซุ พาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น”ในการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ โครงการอีซูซุ เยาวชนสัมพันธ์ 2551
พ.ศ. 2552


 - โรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา
 - ได้รับรางวัลเหรียญทองรวม ลำดับที่ 3 (36 เหรียญทอง) จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี2552 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
 - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (1ใน4 ของจังหวัดขอนแก่น)
 - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนโครงการมาตรฐานสากล (1ใน12 ของจังหวัดขอนแก่น)
โรงเรียนชุมแพศึกษา
พ.ศ. 2553

 - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (1ใน4 ของจังหวัด ขอนแก่น)
  - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนโครงการมาตรฐานสากล (1ใน12 ของจังหวัดขอนแก่น )
 - โรงเรียนจัดงานฉลอง 40 ปี โรงเรียนชุมแพศึกษา ในวันที่ 13 มีนาคม 2553 (โดยจัดกิจกรรม ครบรอบ 40ปี ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 )
  - มีการปรับเข้า เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (สพม.25)
 - ได้รับรางวัล 5 เหรียญทอง และ 3 เหรียญเงิน ใน การนำเสนอผลงานโรงเรียน ครูและนัก เรียนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2553) ณ จ. อุบลราชธานี จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 - ได้รับรางวัล 5 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ใน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2553 (ระหว่างวันที่ 26- 28 มกราคม 2554 ) จาก สพฐ.
 - ได้รับโล่ โรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ในโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 10 ประจำปี 2553
พ.ศ. 2554 - ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ใน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554 “ สุดยอดเด็กไทยก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเซียน” ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม พ.ศ.2555 จาก สพฐ.
 - ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลที่ 2 ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2554 จาก สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  - ได้รับรางวัล โล่เกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองรวมทุกกิจกรรม ระดับโรงเรียน มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2554 จาก สพม.25
  - ได้รับทุน ระดับประเทศ ตามโครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ จำนวน575,343 บาท “มหัศจรรย์การคิด: การพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์โดยใช้ SDM จาก สำนักงานส่งเสริม- สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
พ.ศ. 2555
 - ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและ- ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านมัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2555 (หนังสือสำคัญออกให้ ณ วันที่ 5 เมษายน 2556 ) โดยการประเมินคุณภาพอยู่ใน ระดับดี
 - โรงเรียนชุมแพศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นโรงเรียนต้นแบบ การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จาก สพฐ.
 - ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2554 ให้ไว้ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2555 จาก กระทรวงศึกษาธิการ
 - ได้รับการประเมิน “ ระดับยอดเยี่ยม” ห้องสมุด 3 ดี และ “ ระดับ ดีเด่น” โรงเรียนขนาดใหญ่ กิจกรรมรักการอ่าน ประจำปี 2555 ให้ไว้ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 จาก สพม.25  - ทำพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา(อาคาร2) ในวันที่10 สิงหาคม 2555
 - ได้รับพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัล “โรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ และครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รวมพลังคนไทย 20 ล้าน อ่านหนังสืออย่างน้อย คนละ 20 นาที ต่อวัน นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ 12 (รับรางวัลวันที่ 2 เมษายน 2556) จากหน่วยงาน สพฐ. ร่วมกับ นานมีบุ๊คส์ จำกัด และ สช.
 - ได้รับรางวัล 5 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง ใน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 จาก สพฐ.
 - ได้เข้าร่วมดำเนินงานโครงงานเพื่อการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนภายใต้ โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1/2554 และ ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพ (โครงการดีเด่น) ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2556 จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
 - โรงเรียนชุมแพศึกษา ได้รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผลการประเมินระดับคุณภาพ “ ดีเด่น” ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556 จาก จังหวัดขอนแก่น
 - ได้รับอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยเริ่มการเรียนการสอนใน ปีการศึกษา 2556
พ.ศ. 2556 - วันที่18 มีนาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (สพม.25) มีคำสั่งแต่งต้งให้ นายธำรง ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมแพศึกษา และรับมอบงานในวันที่ 1 เมษายน 2556
   
โรงเรียนชุมแพศึกษา เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕ โทรสาร ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕
e-mail: cpschoso@gmail.com website: www.cpss.ac.th