โรงเรียนชุมแพศึกษา ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://cpss.ac.th/amax Thu, 08 Apr 2021 12:04:04 คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 200/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ6 ภาคเรียนที่ 1/2564 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=198 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 200/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ6 ภาคเรียนที่ 1/2564

1617858242
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 191/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=197 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 191/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

1617858003
ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=191 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

1617520191
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 199/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=190 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 199/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564

1617265149
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 198/2564 เรื่อง แต่งตั้งอยู่เวรรักษาการณ์กลางวันในวันหยุดราชการ http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=189 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 198/2564 เรื่อง แต่งตั้งอยู่เวรรักษาการณ์กลางวันในวันหยุดราชการ

1617264777
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 169/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูอยู่เวรรักษาการณ์กลางคืน http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=188 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 169/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูอยู่เวรรักษาการณ์กลางคืน

1617264498
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียนและชำนะเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=178 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียนและชำนะเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

1616051489
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 118/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=170 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 118/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

1615253136
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 129/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2564 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=169 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 129/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานประกันอุบัติเหตุนักเรียน  ปีการศึกษา 2564

1614924045
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 90/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม "สัปดาห์การออม" ประจำปีการศึกษา 2563 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=163 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 90/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม "สัปดาห์การออม" ประจำปีการศึกษา 2563

1614052380