ชื่อ - นามสกุล :นางดรุณณี จึงตระกูล
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน้าที่ในกลุ่ม : รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา