หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : การสรรหาศิษย์เก่าโรงเรียนชุมแพศึกษาให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562
โดย : admin
อ่าน : 506
อังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ด้วยโรงเรียนชุมแพศึกษาและสมาคมศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครองโรงเรียนชุมแพศึกษา
จะดำเนินการสรรหาศิษย์เก่าโรงเรียนชุมแพศึกษา เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ของโรงเรียน
ชุมแพศึกษา  ประจำปี ๒๕๖๒  ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า เนื่องในโอกาสการจัดงาน ๕๐ ปี
ชุมแพศึกษา  ในวันที่ ๒๙  ธันวาคม   ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา  จึงขอเชิญชวนให้ศิษย์เก่าและประธานรุ่นทุกรุ่น สรรหาเพื่อนในรุ่นของท่านที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้และส่งใบสมัครให้โรงเรียนชุมแพศึกษา  ภายในวันที่ ๓๐พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
๑. ประเภทของศิษย์เก่าดีเด่นที่ต้องการสมัคร
๑.๑ ผู้ที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติยศอันดีแก่สังคมหรือประเทศชาติ
           ๑.๒ ผู้ที่ประสบผลสำเร็จในหน้าที่ราชการ
                           ๑.๓ ผู้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน
                           ๑.๔ ผู้ประสบผลสำเร็จในอาชีพส่วนตัว
                           ๑.๕ ผู้ที่เสียสละและอุทิศตนเพื่อโรงเรียนชุมแพศึกษาอย่างต่อเนื่อง    
      ๒. ข้อแนะนำในการสมัครและเสนอชื่อ (มีรายละเอียด ก แนบท้ายประกาศ )
      ๓. ใบสมัคร (มีรายละเอียด ข แนบท้ายประกาศ)
      ๔. คุณสมบัติผู้สมัคร (มีรายละเอียด ค แนบท้ายประกาศ)
      ๕. รายละเอียดการปฏิบัติ  ดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์โรงเรียนชุมแพศึกษา  หรือ สอบถาม
รายละเอียดได้ที่ เลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น  คุณครูอรนุช  บุญเกษม (๐๙-๔๓๖๓-๗๖๗๖)  หรือ
เลขานุการฝ่ายประสานศิษย์เก่า คุณครูบุญชดา จันฤาชา (๐๙-๘๖๓๖-๙๔๖๔)