C
PS
humphaesuksa School

World-Class Standard School
เชิดชูเกียรติคนดีศรีชุมแพศึกษา
- ได้รับโล่รางวัลครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ
   จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
   ตาม “โครงการรวมพลังเด็กไทยรักการอ่าน ๕๕ ล้านเล่ม”
   จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน ปีพ.ศ. ๒๕๕๓

- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
   จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ใน ปีพ.ศ. ๒๕๕๔

- ได้รับคัดเลือกรับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   และ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๕ 
   จาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต ๕

- ได้รับโล่ครูดีเด่น โรงเรียนชุมแพศึกษา   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
   ตามแนวทางพัฒนาศักยภาพครูด้วยนวัตกรรมกำกับการรายงานผล
   การปฏิบัติงานตามมาตรฐานโรงเรียน


-  ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
   “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๔  จาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต ๕
-  ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านการพัฒนาทักษะการคิด “มหัศจรรย์การคิด :    
    การพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์โดยใช้ SDM” จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
    และคุณภาพเยาวชน (สสค.) (สร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ ๑/๒๕๕๔)
    จำนวนเงิน ๕๗๕,๓๔๓ บาท  และโครงการดังกล่าวได้รับการคัดเลือกให้เป็น ๑ ใน ๔๓
    โครงการดีเด่นจากโครงการทั้งหมด ๑๙๕ โครงการ นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการต้น
    ๑ ใน๑๐ของประเทศ
-  ได้รับโล่ครูดีเด่น โรงเรียนชุมแพศึกษา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตามแนวทางพัฒนาศักยภาพครู   
    ด้วยนวัตกรรมกำกับการรายงานผล
-  ได้รับเกียรติบัตร ครูที่ปรึกษา รางวัลชมเชย อันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท จากการประกวดโครงงาน
    นักเรียนระดับภาค มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ สาขาคณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี ๒๕๕๕ 
-  ได้รับคัดเลือกให้นำนักเรียนไปนำเสนอผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการเรื่องราวและแผนภาพ
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ ๒ ระดับประเทศ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภท 
  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย  ปี ๒๕๕๔
- รางวัลครูสอนดี โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชูยกย่อง ครูสอนดี ปี ๒๕๕๔
  จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
- ประกาศนียบัตร  AYSF 2011 The 4th  APEC Youth Science Festifal August   20-26 ,2011  THAILAND
  และเป็นครูวิทยาศาสตร์เครือข่ายเอเปค  จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- นำเสนองานวิจัยบนเวที The International Science Education Symposium 2012
  (ISES 2012) Faculty of Education, Khon Kaen University  25th - 27th May, 2012

- ใบประกาศเกียรติคุณ ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์
  สาขาประยุกต์ ประเภทบุคคล  ระดับชั้น ม.ปลาย ปี ๒๕๕๔ ระดับประเทศ
  จากสมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล

- ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
  “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๔  จาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต ๕
นางสาวภัสสรีวัลย์ ชาติพหล
นางรุ่งนภา  อารยะธรรมโสภณ
นางชวนชื่น  มลิลา