C
PS
humphaesuksa School

World-Class Standard School
นางมณฑิรา ดีบุญมี ณ ชุมแพ รองผู้อำนวยการชุมแพศึกษา ชำนาญการพิเศษ
เกียรติยศนนทรี
รางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จากคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๔
นายภัทรพงษ์ เจริญสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ
นางภัชราภรณ์ ค่ำคูณ ครูชำนาญการพิเศษ
นางปรานี มณีกานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ
นางทองทศ แสงดารา ครูชำนาญการพิเศษ
นางนุชนาถ เหล่าประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ
นางศศิรจน์ ร้อยดาพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ
นายธนเดช วิไลรัตนากูล ครูชำนาญการพิเศษ
นายบรรจบ ทัพซ้าย ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาคร พันธะลี ครูชำนาญการพิเศษ
นายภัทรพงษ์ เจริญสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ
นายปาณท เวียงเหล็ก ครูชำนาญการพิเศษ
นางรุ่งนภา อารยะธรรมโสภณ ครูชำนาญการพิเศษ
นายวุฒิชัย มหานาม ครูชำนาญการพิเศษ
นางมณฑิรา ดีบุญมี ณ ชุมแพ รองผู้อำนวยการชุมแพศึกษา
นางภัชราภรณ์ ค่ำคูณ ครูชำนาญการพิเศษ
นางปรานี มณีกานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ
นางศศิรจน์ ร้อยดาพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ
นางทองทศ แสงดารา ครูชำนาญการพิเศษ
นางนุชนาถ เหล่าประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ
นายภัทรพงษ์ เจริญสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ
นางรุ่งนภา อารยะธรรมโสภณ ครูชำนาญการพิเศษ
นายปาณท เวียงเหล็ก ครูชำนาญการพิเศษ
นางชวนชื่น มลิลา ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาคร พันธะลี ครูชำนาญการพิเศษ
นายวุฒิชัย มหานาม ครูชำนาญการพิเศษ
นางอุบลรัตน์ พรหมพิบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ
นางพัธมน ตันทพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
นางผ่องพรรณ อวนศรี ครูชำนาญการพิเศษ
นางมยุรี ตรึกตรอง ครูชำนาญการพิเศษ
นางอาจรี อโหสิ ครูชำนาญการพิเศษ
นายอุทัย กสิวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ
นางศศมน มะปราง ครูชำนาญการพิเศษ
นางวัชรี สุขเจริญวิภารัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุภาพร ชวเดชารัตน์กุล ครูชำนาญการพิเศษ
นางนพลักษณ์ พงษ์รักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
นายเกษม แสงดารา ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวรัตนาภรณ์ พลธรรม ครูชำนาญการพิเศษ
นางทิพาพรรณ ล่ามสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ
ดร.สุธี ศรศักดา ครูชำนาญการ
รางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูต้นแบบ” โรงเรียนชุมแพศึกษา ครูผู้มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน “ดีเด่น” เป็นเวลา ๓ ปี ติดต่อกัน ตามแนวทางพัฒนาศักยภาพครูด้วยนวัตกรรม กำกับการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานโรงเรียนชุมแพศึกษา
เชิดชูเกียรติ “รางวัลชนะเลิศ” การประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
รางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕๔ จาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๕  ในงานวันครู อำเภอชุมแพ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕
เเชิดชูเกียรติ “รางวัลอันดับ๒” การประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
รางวัลเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี ๒๕๕๔ จาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ในงานวันครู อำเภอชุมแพ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕
รางวัลเชิดชูเกียรติ “ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕๓ จาก สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ