Website counter
ç¹֡  Ţ    ó ӺŪ   ͪ  ѧѴ͹ 
             ɳ Ѿ - -  
e-mail:   cpschoso@gmail.com <mailto:cpschoso@gmail.com>  website: www.cpss.ac.th
งาน/กิจกรรม
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
ประชาสัมพันธ์
ระบบติดตามนักเรียน
คนดี ศรีชุมแพศึกษา
เกียรติยศนนทรี
เพชรนนทรี
คำสั่งของโรงเรียน
World-Class Standard School
C
P
S

Chumphaesuksa School
C
P
S
สื่อสารสองภาษา
เว็บสภานักเรียน
กิจกรรมชุมนุม  ชุมแพศึกษา
ผลการเรียนรายภาค
การฝึกอบรม การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
ѡ  ó
      ӹ¡
 9-10 ต.ค. 61
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ [ICT]