โรงเรียนชุมแพศึกษา
โรงเรียนชุมแพศึกษา เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอชุมแพ สังกัดกรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ ผู้ริเริ่มจัดตั้งได้แก่นายบุญธรรม
ใจรักษ์พันธ์ นายอำเภอชุมแพ และ นายตา ภวภูตานนท์ ศึกษาธิการอำเภอชุมแพ เมื่อปี
พ.ศ.2511 เปิดทำการสอนในวันที่ 18 พฤษภาคม 2512 รับนักเรียน 2 ห้อง โดยมี
นายสมคิด คมคาย เป็นครูใหญ่
     - ปี พ.ศ.2518 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ คมภ.2 สอนโดยใช้หลักสูตรกว้าง
ตามแบบหลักสูตรมัธยมแบบประสม
     - ปี พ.ศ.2521 ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปัจจุบัน มีห้องเรียนทั้งหมด 66 ห้องเรียน นักเรียน 3,100 คน ครู-อาจารย์ 153 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2552)
โรงเรียนชุมแพศึกษาตั้งอยู่เลขที่ 167 ถนนมลิวรรณ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2512 มีนายสมคิด คมคาย เป็นครูใหญ่คนแรก
โรงเรียนมีเนื้อที่ 75 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับ
บ้านนครชัย ทิศใต้ ติดกับถนนมลิวรรณ ทิศตะวันออก ติดกับบ้านนครชัย ทิศตะวันตก
ติดกับสำนักงานเทศบาลเมืองชุมแพ

ที่ตั้งและอาณาเขต
ปรัชญาของโรงเรียน
“ ความรู้เลิศล้ำ คุณธรรมนำชีวิต “
คติพจน์ประจำโรงเรียน
นตฺถิ ปัญฺญาสมา อาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

สีประจำโรงเรียน 
สีเขียว หมายถึง ความชุ่มชื่น ร่มเย็น
สีชมพู หมายถึง ความกล้าหาญ เสียสละ มานะอดทน ความมั่นคง
          สมาธิตั้งจิตมั่น
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธกริตา อาภาธรรม
ตราประจำโรงเรียน
คบเพลิงและหนังสือ  หมายถึง ความรู้ด้านวิชาสามัญ
คันไถและลูกดิ่ง    
  หมายถึง ความรู้ด้านวิชาชีพ
ลายกนกไทย        
หมายถึง การอนุรักษ์และการส่งเสริม   วัฒนธรรมไทย
วงกลม                  
หมายถึง ความมีระเบียบวินัย

อักษรย่อโรงเรียน

วิสัยทัศน์(VISION)


พันธกิจ (MISSION STATEMENT)
ช.ศ.
"โรงเรียนชุมแพศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าของชุมชน
จัดการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง"


เป้าหมาย(GOALS)
         1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งสู่สากล
             บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
         2. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จิตสาธารณะ  มีจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย
             และร่วมรับผิดชอบในฐานะเป็นพลเมืองโลก  บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
         3. สร้างความเข้มแข็งและบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  เพื่อนำโรงเรียน
             สู่ความเป็นมาตรฐานสากล
         4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมเพื่อให้บุคลากรรู้คุณค่า
             และตระหนักในการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในท้องถิ่น ประเทศ ภาวการณ์ของโลก
         5. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและ
             เป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
         6. ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อการศึกษา  (ICT)
             มาใช้ในการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
         1. หลักสูตรสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
             เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  เป็นที่ยอมรับของสถาบันนานาชาติ
         2. นักเรียนมีคุณธรรม  จิตสาธารณะ  จิตสำนึกในความเป็นชาติไทยและเป็นพลเมืองโลก
             บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีประชาธิปไตย
         3. มีระบบการบริหารจัดการศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลและบริหารจัดการ
             เป็นไปตามขั้นตอนของ TQA
         4. สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกในการรู้คุณค่า
             และอนุรักษ์แก่บุคลากรทุกคน
         5. ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
             สามารถใช้เทคโนโลยีและใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
         6. โรงเรียนมีเทคโนโลยีใช้ในการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนคิดและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
             นำเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานได้ในระดับนานาชาติ