นายณัฐวุฒิ ศักดิ์คำดวง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มอำนวยการ

นายธนะ  สมน้อย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มวิชาการ

นางพิชริน  ทักษิณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายณัฐพงศ์  โสสองชั้น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มกิจการนักเรียน