นายธนะ  สมน้อย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มอำนวยการ

นายณัฐวุฒิ ศักดิ์คำดวง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มวิชาการ

นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางพิชริน  ทักษิณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มกิจการนักเรียน

นายธำรง  ชื่นนิรันด์
ผู้อำนวยการโรงเรียน