โรงเรียนชุมแพศึกษา  ที่ตั้งอยู่เลขที่167 หมู่ 18 ถนนมลิวรรณ   ตำบลชุมแพ  อำเภอชุมแพ   จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  40130 โทรศัพท์  043-311118   โทรสาร  043-312195  เว็บไซด์
http ://www.cpss.ac.th 

       เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 5
       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนชุมแพศึกษา
       เปิดทำการสอนปีการศึกษา 2512   มีเนื้อที่75 ไร่  3 งาน  21 ตารางวา

มีประวัติความเป็นมาโดยย่อ ดังนี้
พ.ศ. 2518 
      เข้าร่วมโครงการ  คม.ภ. 1 รุ่นที่ 2 ทำการสอนโดยใช้หลักสูตรกว้าง  ในชั้นเรียน ม.ศ. 1
     ในระดับชั้นอื่น   ยังคงใช้หลักสูตร  พ.ศ. 2503

พ.ศ. 2521
    
เปิดสอนระดับชั้น  ม. ปลาย  จำนวน 2 ห้องเรียน พ.ศ. 2526 เป็นโรงเรียนผู้นำ
     การใช้หลักสูตรดีเด่น (หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2526)

พ.ศ.2529
     นายสวาท  ภูคำแสน
ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน  นายสมคิด  คมคาย
     พ.ศ. 2529-2530 ได้มีการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนด้านต่างๆ เช่น การสร้างถนนคอนกรีต
    ตั้งวงโยธวาทิต  ทำห้องโสตทัศนศึกษา  ห้อง  Sound  Lab  สร้างสนามเอนกประสงค์หน้าเสาธง

พ.ศ. 2532
     นายเชียร ศีลนชัย
ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน นายสวาท  ภูคำแสน
     มีการ  ปรับปรุงสนาม  และบริเวณอาคารสถานที่ให้ร่มรื่น  ต่อเติมถนนคอนกรีตสร้างประตูและรั้วโรงเรียน

พ.ศ. 2534
    นายทำนอง  รังสีปัญญา
ย้ายมาตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน  นายเชียร  ศิลนชัย
      -   โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ห้องสมุดดีเด่นกรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2534 
      -   โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาจัดจริยศึกษาดีเด่น
      -   โรงเรียนได้รับรางวัลแบบอย่างด้านการประเมินผลการเรียนการสอนและงานทะเบียนวัดผล
          เขตการศึกษา 9 ปีการศึกษา 2534
 
พ.ศ. 2535
      มีอาคารเรียนถาวร  5 หลัง อาคารเรียนชั่วคราว 3 หลัง  โรงฝึกงาน  4  หลัง  อาคารประกอบต่างๆ 35 หลัง       เป็นหน่วยของ การจัดการศึกษานอกโรงเรียนประเภทบุคลากรภายนอก ศบน.สายสามัญ
      และเป็นศูนย์แนะ  แนวของจังหวัดขอนแก่น ได้มีการปรับปรุงสำนักงานฝ่ายต่างๆ และโรงเรียน
     ได้อาคารใหม่จำนวน 1 หลัง  หอประชุมเอนกประสงค์จำนวน  1 หลัง
 
พ.ศ. 2536 
     มีอาคารเรียนเพิ่ม 1 หลัง หอประชุม 1 หลัง ปรับปรุงใต้ถุนอาคาร 6 สำนักงานฝ่ายต่างๆ 
    โรงเรียนเปิดศูนย์ ERIC   (ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ) ศูนย์ที่ 2 ของจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2536 นายประยูร  สมบัติธีระ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน นายทำนอง  รังสีปัญญา

พ.ศ. 2540 นายจำนงค์ อาศิรวัจน์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง แทนนายประยูร  สมบัติธีระ 
         
พ.ศ.2540-2544  ได้รับรางวัลห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกเขตการศึกษา 9
     -   รางวัลชนะเลิศการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด  ตามโครงการเสมาร่วมใจต้านภัย
          ยาบ้า  เขตการศึกษา  9  ปี 2542
     -  ได้รับคัดเลือก   เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียว 
     -  ได้รับคัดเลือก เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษาในโรงเรียน
         มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ระยะที่ 1 
         (โครงการเงินกู้ธนาคารโลก) 
   
-   ปีการศึกษา 2544  ได้รับการประเมินโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น  กรมสามัญศึกษา 
         และได้พัฒนาห้องประชุมนนทรี
     -   เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ. 2544พ.ศ. 2544 นายเฉลิม บึงไสย์  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน และดำรง ตำแหน่งจนเกษียณอายุราชการ  ในปีงบประมาณ 2550
พ.ศ.2545   โรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศ โรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษา

พ.ศ. 2546   มีประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
     และปรับเข้า  เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     -  โรงเรียนได้รับรางวัลการท่องเที่ยวในประเทศตามนโยบายรัฐบาล
     -  รางวัลดีเด่น สาขาส่งเสริมการจัดกิจกรรมยอดนักอ่านเขตตรวจการที่ 6
     -  รับการประเมินภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบแรก
        ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี

พ.ศ.  2547 กระทรวงศึกษาธิการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารโรงเรียน ว่าเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
        ดีเด่น ในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
        เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

ปีการศึกษา 2547  พ.ศ. 2548 โรงเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโรงเรียนจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 5

พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา
        และสถานศึกษาเพื่อรับ รางวัลพระราชทาน  ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2549

พ.ศ. 2550 - สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ได้รับรอง
        มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านมัธยมศึกษา 
        รอบสอง 
     -  เป็นโรงเรียนแกนนำวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริม-การสอนวิทยาศาสตร์
        และเทคโนโลยี (สสวท.)                                       
      - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศให้เป็นสถานศึกษาประเภทที่ 1 ซึ่งได้รับการอบรมตาม
        โครงการพัฒนาผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ประจำปีการศึกษา 2550 รุ่นที่ 1

พ.ศ. 2551 นายวันชัย   ศิริรัตนปัญญากร เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา
         และรับมอบงาน  เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2551 
      -  โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี
      -  โรงเรียนได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะ สถานศึกษาที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการสนับสนุนทักษะ
          ทางศิลปะของนักเรียน
         โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ “อีซูซุ พาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น”ในการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ
         โครงการอีซูซุ เยาวชนสัมพันธ์ 2551

พ.ศ. 2552  โรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา
      - ได้รับรางวัลเหรียญทองรวม ลำดับที่ 3 (36 เหรียญทอง) จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี2552   ณ จังหวัดอุบลราชธานี                                      
                                   
      - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (1ใน4 ของจังหวัดขอนแก่น)
      - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนโครงการมาตรฐานสากล (1ใน12 ของจังหวัดขอนแก่น)
โรงเรียนชุมแพศึกษา
  พ.ศ. 2553 
    
  -   ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
           (1ใน4 ของจังหวัด         ขอนแก่น)

       -  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนโครงการมาตรฐานสากล (1ใน12 ของจังหวัดขอนแก่น )

       -  โรงเรียนจัดงานฉลอง 40 ปี โรงเรียนชุมแพศึกษา   ในวันที่ 13 มีนาคม 2553  
           (โดยจัดกิจกรรม ครบรอบ 40ปี ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 )

       -   มีการปรับเข้า เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  (สพม.25)

       -  ได้รับรางวัล  5 เหรียญทอง  และ   3 เหรียญเงิน   ใน การนำเสนอผลงานโรงเรียน
           ครูและนัก เรียนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
           (ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2553) ณ  จ. อุบลราชธานี
           จาก  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 
        -  ได้รับรางวัล  5 เหรียญทอง   2 เหรียญเงิน   และ  1 เหรียญทองแดง 
           ใน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ประจำปีการศึกษา 2553  (ระหว่างวันที่ 26- 28
           มกราคม 2554 ) จาก  สพฐ.

        -  ได้รับโล่ โรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ในโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ
            ปีที่ 10 ประจำปี 2553

   พ.ศ. 2554         
        -  ได้รับรางวัล  2 เหรียญเงิน   และ  1 เหรียญทองแดง   ใน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
            ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554  “ สุดยอดเด็กไทยก้าวล้ำ  สู่ผู้นำอาเซียน”
            ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม พ.ศ.2555 จาก  สพฐ.

         - ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลที่ 2 ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ 
            สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2554
           จาก สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

        -  ได้รับรางวัล  โล่เกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองรวมทุกกิจกรรม ระดับโรงเรียน
             มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
            จ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2554 จาก สพม.25

        -  ได้รับทุน ระดับประเทศ ตามโครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ จำนวน575,343 บาท
            “มหัศจรรย์การคิด: การพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์โดยใช้ SDM จาก สำนักงานส่งเสริม-
            สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

   พ.ศ. 2555         
        -   ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและ-
             ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านมัธยมศึกษา
             ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2555 (หนังสือสำคัญออกให้ ณ วันที่ 5 เมษายน 2556 )
             โดยการประเมินคุณภาพอยู่ใน ระดับดี
                   
        -   โรงเรียนชุมแพศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นโรงเรียนต้นแบบ
             การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จาก สพฐ.

        -  ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
            ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2554  ให้ไว้ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2555
            จาก กระทรวงศึกษาธิการ

        -  ได้รับการประเมิน “ ระดับยอดเยี่ยม” ห้องสมุด 3 ดี  และ “ ระดับ ดีเด่น” โรงเรียนขนาดใหญ่
            กิจกรรมรักการอ่าน  ประจำปี 2555  ให้ไว้ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 จาก สพม.25

        -  ทำพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา(อาคาร2) ในวันที่10 สิงหาคม 2555

        -  ได้รับพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัล   “โรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ 
            และครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
            สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รวมพลังคนไทย 20 ล้าน อ่านหนังสืออย่างน้อย
            คนละ 20 นาที ต่อวัน  นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ 12  (รับรางวัลวันที่ 2  เมษายน 2556)
            จากหน่วยงาน สพฐ. ร่วมกับ  นานมีบุ๊คส์ จำกัด และ สช.

        -  ได้รับรางวัล  5 เหรียญทอง  1 เหรียญเงิน และ  3 เหรียญทองแดง  ใน
            งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา  ครั้งที่ 62 ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2555
            ระหว่างวันที่ 13-15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  จาก  สพฐ.

        -  ได้เข้าร่วมดำเนินงานโครงงานเพื่อการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนภายใต้
            โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1/2554 และ
            ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพ (โครงการดีเด่น)  ให้ไว้ ณ วันที่ 18  มีนาคม 2556
            จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

        -   โรงเรียนชุมแพศึกษา ได้รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
             ผลการประเมินระดับคุณภาพ “ ดีเด่น”  ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556 จาก จังหวัดขอนแก่น

        -  ได้รับอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
            โดยเริ่มการเรียนการสอนใน ปีการศึกษา 2556

   พ.ศ. 2556            
        -  วันที่18  มีนาคม 2556  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (สพม.25)
            มีคำสั่งแต่งต้งให้
นายธำรง  ชื่นนิรันดร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา
            มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมแพศึกษา และรับมอบงานในวันที่  1 เมษายน 2556