พระครูประดิษฐ์บุญธรรม
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการ
นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
พระครูสุตคุณวัตร
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการ
นายประเสริฐ ศรีอุทธา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายสมพงษ์  ปู่เพ็ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นางมารศรี  เพชรล้ำผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายเกียรติชัย  เรืองโลหะฤทธิ์
ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นางพรเทพ  โฆษิตวรวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นางวิชุดา  ชาตะมีนา
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
นายอัมรินทร์  อารัมภ์วิโรจน์
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
นางพูนทรัพย์  วงษ์พวก
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
นายนิรุตติ์  ปานนาค
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
นายวิไลศักดิ์  วรรณศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
นายกิตติ  ทับขันต์
ผู้แทนครู
กรรมการ