นายชูชาติ  วงศ์กลาง
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง อสมการ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ (STAD)