รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาศิลปะ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึก

นางเอมอร  จันทาตีด