รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

นางรัชนี   โพธิกุล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ (STAD)