การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาศิลปะ(นาฏศิลป์)

นางสาวอารียา  บุตรทา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน
เรื่อง การใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์