การเขียนภาพด้วยสีโปสเตอร์

นายกิจวัฒน์  แสนศรีระ.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5