ชื่อ           นางภัชราภรณ์  ค่ำคูณ
ผลงาน     การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
                ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนชุมแพศึกษา
ชื่อ           นายบรรจบ   ทัพซ้าย
ผลงาน     การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI )
                ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โรงเรียนชุมแพศึกษา
ชื่อผู้วิจัย  นางรุ่งนภา  อารยะธรรมโสภณ
              ผลงาน     การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความสัมพันธ์
              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการเรื่องราวและแผนภาพ
              ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชุมแพศึกษา
ครูที่ปรึกษา  นางสาวรัตนาภรณ์  พลธรรม
ผลงาน          สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
                  ประเภทสิ่งประดิษฐ์ที่เน้นการออกแบบโครงสร้างกลไกการทำงาน
                  ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนชุมแพศึกษา
ครูที่ปรึกษา   นางนางสาคร  พันธะลี
ผลงาน         การสร้างภาพด้วยการปะติด
                   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ์  โรงเรียนชุมแพศึกษา
ชื่อ          นางศศมน มะปราง
ผลงาน    การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
              ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนชุมแพศึกษา
ชื่อ          นายโชคสวัสดิ์  โพธิกุล 
ผลงาน    รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมบทเรียน
              วิชาสุขศึกษา ...  เรื่อง...การเจริญเติบโตและพัฒนาการของ  มนุษย์                   
              รหัสวิชา พ32101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ครูที่ปรึกษา   นางคำตุ่น  บุตรสิม
ผลงาน         การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้รูปแบบซิปปา   (CIPPA  Model) 
                  หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  ราชาธิราช  (ตอน  สมิงพระรามอาสา)                
                  วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
ผลงาน       ผลของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อความสามารถในการปรับตัวของนักเรียน
                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมแพศึกษา 
ชื่อ             นางวิลาวรรณ สมลือแสน 
ผลงาน     รายงานผลการจัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจ
                โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ            นางอรนุช บุญเกษม
ชื่อ            นางสาวสุภาพร ชวเดชารัตน์กุล
ผลงาน   รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
วิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อคช์ (MIA) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลงาน       การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง อสมการ ของนักเรียน
                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ (STAD)
ชื่อ            นางสาวสุภาพร ชวเดชารัตน์กุล

ชื่อ            นางสาวสุภาพร ชวเดชารัตน์กุล
ผลงาน     รายงานการพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์รายวิชา ศ 32101 ศิลปะ 2
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ            นางเอมอร  จันทาตีด
ผลงาน     รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาศิลปะ ของนักเรียน
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึก

ชื่อ            นางรัชนี  โพธิกุล
ผลงาน     รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้
                (STAD)