การพัฒนาความสามารถในคิดอย่างมีวิจารณญาณของการจัดการสอน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการฟังอย่างมีวิจารณญาณ

นางพิกุลทอง  เจรนุกุล
 วิชาภาษาไทย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4