ผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  เรื่อง การสร้างชิ้นงาน ด้วยโปรแกรม Desktop Author

นางสาวอุไร  ทองดี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3