การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน