สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์ที่เน้นการออกแบบโครงสร้างกลไกการทำงาน