การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม