พ.ศ. 2549
โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และ
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2549

พ.ศ. 2550
- สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ได้รับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านมัธยมศึกษา  รอบสอง              
- เป็นโรงเรียนแกนนำวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริม-
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศให้เป็นสถานศึกษา ประเภทที่ 1 ซึ่งได้รับการอบรมตามโครงการ
พัฒนาผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ประจำปีการศึกษา 2550 รุ่นที่ 1

พ.ศ. 2551
นายวันชัย   ศิริรัตนปัญญากร  เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา และรับมอบงาน
                  เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2551 
               - โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี
พ.ศ. 2551
     - โรงเรียนได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะ สถานศึกษาที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการสนับสนุน
       ทักษะทางศิลปะของนักเรียนโดยได้รับรางวัลชนะเลิศ “อีซูซุ พาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น”
       ในการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ โครงการอีซูซุ เยาวชนสัมพันธ์ 2551

พ.ศ. 2552
     - โรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา
     - ได้รับรางวัลเหรียญทองรวม ลำดับที่ 3 (36 เหรียญทอง) จากงานศิลปหัตถกรรม
       นักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี2552 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
     - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (1ใน4 ของจังหวัดขอนแก่น)
     - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนโครงการมาตรฐานสากล (1ใน12 ของจังหวัดขอนแก่น)