นางผ่องพรรณ   นามสกุล   อวนศรี
นางวันเพ็ญ  นามสกุล  ทับขันต์
นางสาวรัตนาภรณ์     นามสกุล    พลธรรม
นางสาวเสาวลักษณ์  นามสกุล   นามจันดี
นางภัชราภรณ์  ค่ำคูณ
นางจริยา  สีตื้อ
นางชวนชื่น  มลิลา
นางรุ่งนภา  อารยะธรรมโสภณ
นายบรรจบ  ทัพซ้าย