โรงเรียนชุมแพศึกษา
เตรียมการโหลดข้อมูล
โหลด...

สถิติการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

สถิติการรับสมัครนักเรียน ม.1

  วันที่   
ในเขต
นอกเขต
เงื่อนไขพิเศษ
ความสามารถพิเศษ
  รวม  
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
 3 พ.ค.2563  21 17 38 29 37 66 2 1 3 4 0 4 111
 4 พ.ค.2563  17 22 39 30 56 86 1 0 1 5 0 5 131
 5 พ.ค.2563  17 16 33 37 51 88 1 1 2 5 0 5 128
 6 พ.ค.2563  23 15 38 27 55 82 1 1 2 2 1 3 125
 7 พ.ค.2563  5 10 15 29 34 63 0 1 1 5 1 6 85
 8 พ.ค.2563  3 0 3 3 5 8 0 0 0 1 0 1 12
 9 พ.ค.2563  0 1 1 5 4 9 0 0 0 0 0 0 10
 10 พ.ค.2563  0 1 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 5
 11 พ.ค.2563  1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 3
 12 พ.ค.2563  1 1 2 2 4 6 0 0 0 1 1 2 10
 รวม  88 83 171 164 249 413 5 4 9 23 4 27 620

สถิติการรับสมัครนักเรียน ม.4

  วันที่   
ทั่วไป
ความสามารถพิเศษ
เงื่อนไขพิเศษ
  รวม  
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
 3 พ.ค.2563  13 32 45 1 0 1 0 0 0 46
 4 พ.ค.2563  9 14 23 1 0 1 0 0 0 24
 5 พ.ค.2563  12 22 34 1 0 1 0 0 0 35
 6 พ.ค.2563  3 17 20 5 0 5 0 1 1 26
 7 พ.ค.2563  21 29 50 5 0 5 0 0 0 55
 8 พ.ค.2563  3 3 6 1 0 1 0 0 0 7
 9 พ.ค.2563  1 3 4 1 0 1 0 0 0 5
 10 พ.ค.2563  3 2 5 0 0 0 0 0 0 5
 11 พ.ค.2563  3 1 4 0 0 0 0 0 0 4
 12 พ.ค.2563  5 4 9 0 0 0 1 0 1 10
 รวม  73 127 200 15 0 15 1 1 2 217

พบปัญหาติดต่อ
        087-2251723 (นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ)
        081-3913975 (นายกิตติ ทับขันต์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ)
        087-2287486 (นายอภิวัฒน์ ศรีกัณหา)
เช้า 08.30 น. - 12.00 น.
บ่าย 13.00 น. - 16.00 น.